Rechasim Italy tour, 21.6-1.7.2001

I want to thanks Alexandro and is father for the great hospitality we got from yours and the other hotel stuff. We found Italy exciting, fascinating with a lots of bike trecks. We are traveling abroad almost every year; we found other countries with beautiful sights, high mountains and streaming water. The people make the difference thats you. Many thanks from me and the other member and I hope you will visit us in Israel. David

ןונכתהו תונכהה

ינשב בכרלו תוהשל היה ןויערה .םיינפוא תורחתו יקס תושפוח תרגסמב הלאה תומוקמה לא עלקנש ,ישיבא ןנכת הזה לויטה תא
,דעומ דועב תומוקמ ונמזה .יאזנק הרייעה דיל םיטימולודב םירה רבעמ ,יודרופ וסאפו הנורו דילש הדראג םגא לעש הלוברוט ,תומוקמ
.ונלימב הפועתה הדשל הרזחב ףוסבו הפוקתה עצמאב רבעמל םשמ ,העגהה םויב הלוברוטל ונליממ ונתוא עיסיש סובוטוא ונרכש ןכו
לאמ םילוז רתוי ויהש ,הילטילאב ונסט תוסיט יבגל .ירציווש ןועש ומכ קפד לכה רלוד 1500-כ יודרופב ןולמה ךרד ונגריא סובוטואה תא
םיינפואל רושיא ונלביק ןוטרקב ונזרא םיינפואה תא .רחואמ ברעב הרזחו םדקומ רקובב הסיט ,םיאתה רתוי םהלש תוסיטה חולו לע
.(הלודג הצובקב םיאצוישכ דוחיב ,רתי םולשתמ ענמיהל ידכ שארמ רוגסל יאדכ) ג"ק 30 כ"הס הדווזמו

...ךשמהב םוי לכ יבגל טוריפ תצק

ןושארה םויה

תיארנ ריעה .םי ינשלג ,ימי טרופסו םירה ינפוא לש הפנע תוליעפ זכרמש םוקמ ,הלוברוטל ונעסנו סובוטואה תא ונשגפ ,ונלימב ונתחנ
הפמב דייטצהל ךירצ .םינמוסמו םינכומ םיליבש תואמ המכ ,תומרהו םיגוסה לכמ ,הניפ לכב םירה ינפוא ,ץראב םיצורמב היינחה ומכ
םירחא םיבכור םע ץעייתהל יאדכ (תיקלטיא וא/ו תינמרגב םלוכ) םיכתחו םיקחרמ ,םילולסמ םע םילועמ םירפס םנשי (הניפ לכב שי)
תויונח הברה שי ,תויונחה לע טושפלו ריעב רותל ונאצי םיינפואה תא ונבכרהש רחאל .תולועמ םיינפוא וליפאו ךירדמ רוכשל םג רשפאו
.ןיי הברהו תיקלטיא החוראב םויה תא ונמייס .םיפתתשמ 18 דחיב ב"הראמ גוז דועו ץראהמ 16 ונעגה כ"הס .ץראהמ םילוז םיריחמהו

ינשה םויה

החונמ ירחא ,רטמ 1050 לש הבוגב ינבו'ג ןאסל שיבכב סופיט ,רהנה ךרואל הביכר ,תיסחי לק לולסמ ונרחב ,ןושארה הביכרה םוי
םגאל הפיקשמ ךרדה .םיחונ םיליבשו םימיהדמ םיפונב חטשב הדירי (םיבכורב אלמ חטשה) םיפסונ םיבכור םע שגפמו ,קדנופב הדועסו
מ"ק 56 רחאל םיירהצה רחא תועשב ונמייס .הניפו הניפ לכמ טבינש יפויהמ ערגש ,ךבוא שי ץיקה ךשמבש קר

ישילשה םויה

2000-מ רתוי לש הבוגל לבכרב םשמ ,ןיסקלמ םשב הרייעל מ"ק 10 שיבכב ונבכר ,(monte baldo) חרקה רהה ,הנוש תצק והשמ
ינפל .ונכרדב ונכשמה והשמ םייותש ןחלוש ונחתפ דיימ ,םיקינקנו תוניבג רכומו רציימש םוקמ ונאצמ .קורי לכה ,ירויצה ףונב ונבכר .רטמ
התייה הדיריה .תוהתשמה וינע ךכונל ליבשב ונכשמה ,םיינפוא םע םש תדרל רשפא יאש שקעתהש ימוקמ דמע הטמל דרויש ליבשה
םינבאב תפצורמ ךרד ,הכ דע ונרכהש ינכט יכה ,הזה םלועהמ אלש קרט לגניס .הבוג רטמ 900 לע ךרוא מ"ק 4 .םויה לש היווחה
!םויה ותואב מ"ק 82 ונבכר כ"הס .םגאל נרזחב רהה תיתחתל ונעגה והשמ םיצוצר .תרדרדו

יעיברה םויה

םע דמחנ רוחב ,העסה ונמזה הלחתהה תדוקנל עיגהל ידכ .הלוברוטב תוביכרה לש תרתוכה תלוג תויהל רומא הז םוי ,וצלמרט
םגאל ךומסב ןושאר קלח ,תירלודומ התייה הצפקהה םימדוקה םיימויהמ םיפייע ויה םישנאהמ קלחו תויה .ותסנרפ רוקמ הזש תירחסמ
ללש ללגבו ףונה ללגב ,היווח התייה רהב היילעה .רטמ 600-כ םינורחאהו הגספהמ רטמ 800-כ ינש קלח ,הגספהמ רטמ 900-כ
רבעמ ספטל ונכשמה .יטגפסב ונקלדת ,הדעסמ םע החראה תיב םויסב .תולודגו תונטק תוצובקב הגסיפל וספטש (שיבכ) םיבכורה
תא !!!םילועש םיבכור ונשגפ ןאכ םגשכ תורצק תורהנמב תרבוע תלתפתמו תדרויש היפיפי רכרוכ ךרד ,חטשב רבכ ונחנא וישכעו סכרל
ונרזח הרהמ דע ךא הדירי רתלאל וניסנ !לילעב ירשפא יתלב ונל הארנ וילא ונעגהשכש קרט לגניסב תושעל ונרחב תיפוסה הדיריה
המיהדמ ךרדל ךפהו חתפנ ליבשה ונלזמל .העמק םיבכורו זוע םירזוע ונקלח םעפל םעפמשכ לגרב םידרוי ונלחתה .ןנכותמה ליבשל
םיסקרבה !עופישה ,הרתונ תחא היעב קר .תוליבומ ונינפ הילאש ריעה ,הנומלל ףקשמש קוצמ לע ,תופופצו תונטק םינבאב תפצורמ
ונדריו רוחאל הברה ןבשיה תא ונרבעה ,תרבוחב וניארש המ לכ תא ונגפה .תלתפתמו הכורא הדיריהו ,םיינפואה תא םירצוע אלו טעמכ
מ"ק 3 הכומסה הווירל תרובעמב ונרזח הציפו יטגפס תחורא רחאל .הדראג םגא לע תירויצ הרייע ,הנומלל ונעגה .ונדריו ונדריו
.הלוברוטמ

ישימחה םויה

עלצ לע הווירל רזוחש לולסמ תושעל ידכ הנומלל תרובעמ וחקל קלחו תוינקל םויה תא ולצינ קלח ,ישפוח םוי לע ונטלחה והשמ םיצוצר
וטילחה בורה ,הסינכה תא םסחש לזרב רעשל ונעגה הנומלב בכרל ונלחתה .רבעמל המוסח איהו ץופישב תאצמנש הרוגס ךרד ,קוצמה
,הפי ןכא ךרדה רבד לש ופוסב ?ישפיט וא ןובנ היה השעמה םע םיחכוותמ ונחנא םויה דע ,רעשה תא רובעל וטילחה העברא ,רוזחל
הרוסא םיינפואל הסינכהש מ"ק 5-כ הכרואש הרהנמב ושע םה הרזח ךרדה תא ,ורבועל היה רשפא יאש ףסונ רעש םהל הכיח הפוסב
.היווחה תמצועל םרת רוסא םוקמב הביכרה םצעש קפס ןיא .הב

ישישה םויה

ןולמה לעב לש ונב ,ורדנסלא ונל הכיח םש ביבחו יתייב ןולמל ונעגה .יודרופ וספל ונתחקל הבש סבוטאה לע ונילעו הלוברוטמ ונדרפנ
ריעה יאזנק לא הדירי .ןחבמ תביכרל ונאצי םירדחב תומקמתהו תוננערתה רחאל .םיינפוא ךירדמ ץיקבו יקס ךירדמ םג הרקמב אוהש
טילחה ורדנסלא .םהילא םיליגר אל ונחנאש םיעופיש ,יקס ילולסמו םיקורי תונורדמ ךרד ,חטשב ונדרי .הטמל רטמ 900 ,הבורקה
הרזחה תא .רפתשהל יתיסינ םש וניליבש םימיה לכ !םיסקרבב ידמ רתוי םישמתשמ ונחנא ללכבו תודירי תדרל םיעדוי אל ונחנאש
אישה .(רכזומ יכה ינטנפ לש ומש) וריגה יבכורל דודיע תובותכו םילותיפ הפוצר ךרדה .רבעמל דע היילע רטמ 900 שיבכב ונבכר ןולמל
.תוקד 54 היילעב ונלש אישה (טאל רתוי םידרוי ונחנא) תוקד 27 וזה היילעל

יעיבשה םויה

.16-ל 12 ןב רגסנש לבכרה תא סופתל ידכ םירהממ תצק .הנאומ הרייעל דע לחנה ךרואלו תורעיב םשמו יאזנק רבעל הדיריב םיליחתמ
תא ונאצמש דע העשכ החקל .זרא םע דחי םתוא םידבאמ ונחנא התוא שבוח יבא דועבו ,תולק תעצפנ תלייא הנושארה הדיריב
ראשהו הביכרב ושע ונקלח יאזנקמ הרזחב היילעה תא .ונאזלובל הרזחב תדרל ונכשמה םשמו העמק שופל הפק תיבל ונדרי .םידבואה
וטספ יטנא הללכש המח ברע תחוראו םיירהצל םיציוודנס ,הרישע רקוב תחורא ,אלמ ןויסנפ ונלביק ןולמב .ןולמה תיב לש העסהב
ללגב רקיעב רוחבל המ טילחהל השק ונל היה דימתש תוירקע תונמ שולש ,הנושאר הנמכ קרמ וא הטספ וירחאו תימצע השגהב
!הברהו עיבשמ םיעט לכה .הדילג וא הגועב ונחניק .רתויב תיתריציו תישפוח הרוצב תיקלטיאמ תילגנאל ומגרות תונמה תומשש

ינימשה םויה

םיירחסמ םיבכר ינש סייג ןולמה .תורייעה תחאב םיינפוא תונחב רוקיבב ונפלחה הביכרה תא .םשג ,הרק ןכא ונממ ונששחש המ
תחוראל ונרזח .תוינקל תואיצמו םיטירפ דוע אוצמל ונחלצה אשונה תא וניצימ הלוברוטבש תורמל ,תוינקל ונאציו תיטרפ תינוכמו
.םויה תא ורגס גלש תמירע לע רבעמו דיחפמ קרט לגניס .ןולמה רוזיאב חלצומ לויט ונרתליא ורהבתה םימשהש ןוויכמו םיירהצ

יעישתה םויה

האלמ הפי ךרד .םירהה תוגספ רבעל ךורא סופיטב ונלחתה ולטיפמקב םשמ מ"ק 3-כו ,יאזנקל ונשלג .םלוכמ הפיהו השקה םויה
יתש ונל ואצוה הדיריל .ףוסבל ותוא םיאצומו חונל ןולמ םישפחמ .הגספל םיעיגמש לככ גלשב םיסוכמ םירהו םימ ןומה .םילייטמב
לש הכוראו תילגר הייצח םגו תושק תוילע דוע שיש םימיסקמ םיעטק המכ רחאל ונל ררבתהו הלקב ונרחב :השקו הלק תויורשפא
התכיח םש 1500 הבוגל שיבכב ונשלג .הבוג רטמ 2200-כ ,הלס וספל םשמו הינדרג עדונ יקס רתאל ונעגה ,תועדה לכל השק םוי .סכרה
.םיינפואב ןולמל וכישמה םיצימא המכ .ןולמל העסהה ונל

ירישעה םויה

ודרי קלח .יאזנק ריעל דע ילגר תכלל וטילחה קלח .תוצובק לש בר רפסמל הלצפתה הצובקה .תישפנ םיפייעו תינפוג םיצוצר ונבור
תא חיצנהל םיגאוד ונחנא םעפהשכ (הנורחאה םעפב) חטשה ךרד ונדרי .ףסונ רה לע לקו ףסונ לולסמב ורחב קלחו וטואב תוינקל
םיקרט לגניסב םירבעמב הוולמה ,ידמל לולת ליבשב רהל םיספטמ ונלחתה .םיריהמ רתוי תצק ונייה םעפהש יל המדנ .ואדיוב השעמה
(וטלפ - ורדנסלא יפב) בחר ליבשל תחתפנ ךרדה לגרב היילע רחאל .םירצה םיליבשה לע םיגנעתמ ונייה תופיעה אלול (םלצל ונכשמה)
הדיריב ונתלוכי לע גנעתהל ונלוכיו ,לויטב ונישעש םילולתה דחא ,ליבקמ ליבשב ונדרי החונמ רחאל .השיתמ תוניתמב הלעש
םתאש תודילגה הילטיאב םיאלפומה םירבדה דחא .ןורחאה עגרה לש תואיצמ רחא שופיחב יאזנק תא ונשרח .הז לויטב הרפתשהש
.ןורחאה ונמויב םג ךכו בורל ונחניק

רשע דחאה םויה

לכמ םיינפוא ,םידגב לש םיעבצ ללש ,ביהרמ הארמ ,םיבכור 9000 .רבעמב רבעש ימוקמ םיינפוא ץורמב תוזחל ידכ ,םדקומ ונמק
םוח הברהב ונדרפנ !תחא לגר םע בכור ואדיוב ונמליצו וניאר וליפא .הקספה אלל םיבכור לש תועש 3 תומרה לכב םיבכור .םיגוסה
.רוחיאב ואירמהו ולשפ הילטיאלאש לבח קר ,ןמזב עיגה סובוטואה !ללכה ןמ אצוי היה סחיה ,ןולמה תווצו ויבא ורדנסלאמ

:ופתתשה

דודו ינרא תירואו ירוא ,יבא ,תלייא ,יש ,רורד,רימע ,זרא ,לבוי ,רפוע ,ןליא ,ןועדג ,הכימ ,ינד ,ץוק ,ילומ ,ישיבא

Links:

Hotel Santa Lucia
santalucia@torbole.com
www.torbole.com/santalucia

Hotel Pordoi
hpordoi@tin.it
www.passo-pordoi.com

Alexsandro the Guide
alefinazzer@yahoo.it